Bảng A Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 Germany Germany 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Scotland Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Switzerland Switzerland 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hungary Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng B Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 Albania Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Italy Italy 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Croatia Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Spain Spain 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng C Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 Denmark Denmark 0 0 0 0 0 0 0 0
2 England England 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Serbia Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Slovenia Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng D Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 France France 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Netherlands Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Poland Poland 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng E Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 Belgium Belgium 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Romania Romania 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Slovakia Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ukraine Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng F Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 Georgia Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Czechia Czechia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turkey Turkey 0 0 0 0 0 0 0 0
Vòng tiếp theo
Có thể vào vòng tiếp theo
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại